Statut

STATUT

FUNDACJI Kocham Zapinam

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kocham Zapinam, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: …………….. zwanymi dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza……………………………………………w kancelarii notarialnej w ……………….., ul…………………, w dniu…………………działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Będzin.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Edukacja w zakresie prawidłowego i bezpiecznego przewożenia dzieci w samochodach i innych pojazdach drogowych.

 2. Prowadzenie szkoleń i warsztatów z zakresu bezpiecznego przewożenia dzieci.

 3. Propagowanie i wspieranie bezpiecznego przewożenia dzieci w samochodach i innych pojazdach drogowych.

 4. Prowadzenie działalności charytatywnej w różnych prawnie dopuszczalnych formach

 5. Udzielanie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji finansowej, chcącym przewozić dzieci w bezpieczny sposób.

 6. Organizowanie targów, pikników, festiwali, konferencji i spotkań dla dzieci.

 7. Prowadzenie działalności wydawniczej.

 8. Współpraca z instytucjami naukowymi, udział w projektach badawczych.

 9. Prowadzenie warsztatów dla kobiet i dla rodziców.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie warsztatów i kursów dla rodziców na temat bezpiecznego przewożenia dzieci w samochodach i innych pojazdach drogowych.

 2. Wydawanie materiałów edukacyjnych dla rodziców i innych opiekunów dzieci.

 3. Propagowanie bezpiecznego przewożenia dzieci w samochodach i innych pojazdach drogowych w internecie.

 4. Propagowanie bezpiecznego przewożenia dzieci w samochodach i innych pojazdach drogowych podczas różnych imprez skierowanych do rodziców i rodzin z dziećmi.

 5. Prowadzenie szkoleń dla Doradców Bezpiecznego Przewożenia Dzieci.

 6. Organizowanie pikników, festiwali, konferencji, targów i spotkań dla rodzin z dziećmi.

 7. Prowadzenie warsztatów dla kobiet i dla rodziców.

§ 8

Działania podejmowane jako środki realizacji celów Fundacji, określone powyżej, w § 7 niniejszego Statutu, stanowią – w przypadku spełnienia przesłanek określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – działalność pożytku publicznego. Realizowane są w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej, z wyjątkiem § 7 ust. 2, który realizowany jest wyłącznie w ramach działalności nieodpłatnej.

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Działalność gospodarcza

§ 10

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, jako działalność dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 11

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym przedmiocie:
  1. 58.11.Z Wydawanie książek
  2. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  3. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  4. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  5. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

§ 12

Fundacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

§ 13

Rok obrotowy Fundacji jest zbieżny z rokiem kalendarzowym.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 14

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski.

§ 15

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. dotacji i subwencji oraz grantów,

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, akcji promocyjnych, aukcji.

 4. dochodów z majątku Fundacji.

 5. dochodów z działalności odpłatnej i gospodarczej fundacji.

§ 16

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Zarząd Fundacji.

§ 17

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany też dalej Zarządem.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób, w tym Prezesa.

 2. Kadencja Zarządu wynosi 4 lata.

 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Zarząd powoływany jest w następujący sposób:

a. pierwszy skład powołują Fundatorzy;

b. pozostałych członków powołuje Zarząd;

c. Fundatorzy posiadają prawo do powoływania i odwoływania członków Zarządu

z ważnych powodów.

5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

6. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu, w tym pełnić w nim funkcję Prezesa Zarządu

albo Wiceprezesa Zarządu.

7. Przed upływem terminu przewidzianego postanowieniami niniejszego paragrafu,

członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

 1. śmierci członka,

 2. złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w Zarządzie, na ręce Zarządu lub Fundatorów,

 3. odwołania uchwałą Zarządu, podjętą bezwzględną większością głosów,

 4. odwołania przez Fundatorów, na podstawie § 18 ust. 4 lit. c. niniejszego Statutu,

 5. zaistnienia przesłanki negatywnej pełnienia funkcji określonej w § 23 ust.4 niniejszego Statutu.

§ 19

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, którego Członkowie Zarządu wybierają spośród

siebie. Mogą również powołać Wiceprezesa Zarządu. Pierwszą osobę pełniącą funkcję

Prezesa Zarządu wskazują Fundatorzy, mogą oni również wskazać pierwszą osobę pełniącą

funkcję Wiceprezesa Zarządu. Poza wyraźnymi postanowieniami niniejszego Statutu prawa

i obowiązki wszystkich członków Zarządu opierają się na zasadzie ich równego statusu.

§ 20

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

  1. podejmowanie uchwał w sprawie powołania działalności gospodarczej, oraz jej zawieszania i zamykania,

  2. realizacja celów statutowych Fundacji,

  3. opracowanie wieloletnich planów działania Fundacji, określających długofalowe kierunki jej działania,

  4. sporządzanie rocznych planów pracy, budżetu i sprawozdań przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia,

  5. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

  6. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

  7. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

  8. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

  9. opracowywanie i uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,

  10. opracowywanie oraz zapewnianie wymaganej publikacji i zgłoszeń sprawozdań Fundacji.

 1. Odwołany członek Zarządu lub członek, który złożył rezygnację, zobowiązany jest do udzielenia pozostałym członkom Zarządu wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących pełnionej przez siebie funkcji, w szczególności dotyczących podjętych czynności faktycznych i prawnych.

§ 21

 1. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach, zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy jego składu.

 2. W przypadku równego rozłożenia głosów, niezależnie od przedmiotu uchwały, decyduje głos Prezesa Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

 3. Jeżeli na poprzednim posiedzeniu Zarządu, pomimo jego prawidłowego zwołania obecnych było mniej niż połowa członków Zarządu, na kolejnym prawidłowo zwołanym posiedzeniu Zarządu, obejmującym ten sam porządek obrad, wymogu kworum określonego w § 21 ust. 1 niniejszego Statutu nie stosuje się – uchwały Zarządu zapadają bez względu na liczbę obecnych członków Zarządu.

 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora lub innego członka Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwołuje się, zawiadamiając wszystkich członków Zarządu za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej tydzień przed terminem posiedzenia.

 5. Dopuszczalne jest dokonanie zwołania poprzez wysłanie członkowi Zarządu, co najmniej trzy dni przed terminem posiedzenia, zaproszenia pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził pisemną zgodę na dokonywanie wobec niego korespondencji w tej formie, podając adres, na który korespondencja powinna być wysyłana. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad. Regulamin Zarządu może zawierać określenie dodatkowych sposobów zwoływania posiedzeń Zarządu.

 6. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu – uchwały Zarządu mogą być podjęte na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie zostali o tym posiedzeniu zawiadomieni.

 7. Z posiedzeń Zarządu Fundacji sporządza się sprawozdania i archiwizuje w siedzibie Fundacji.

 8. Z inicjatywy Prezesa Zarządu, Zarząd Fundacji może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze głosowania pisemnego lub głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej liczby głosów, niezależnie od przedmiotu uchwały, decydujący jest głos Prezesa Zarządu. Uchwała Zarządu podjęta poza posiedzeniem jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 22

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy lub świadczyć na rzecz Fundacji usługi na podstawie umów cywilnoprawnych.

 2. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wszystkich członków Zarządu.

SPOSÓB REPREZENTACJI FUNDACJI

§ 23

Oświadczenia woli Fundacji, w tym w sprawach majątkowych składać może Prezes Zarządu samodzielnie lub wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu albo Wiceprezesa Zarządu.

Oświadczenia składane Fundacji oraz doręczenia pism Fundacji mogą być dokonywane wobec jednego członka Zarządu.

§ 24

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji.

 2. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności Fundacji choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.

 3. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa przyjęty przez niego Regulamin.

§ 25

 1. Zmiana Statutu może dotyczyć także zmiany celów Fundacji, z tym zastrzeżeniem, że nie jest dopuszczalna istotna zmiana aktualnych celów Fundacji.

 2. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Zarządu Fundacji, podjętej większością dwóch trzecich głosów członków obecnych na posiedzeniu. Uchwała w przedmiocie zmiany Statutu podejmowana w drodze głosowania pisemnego zapada większością dwóch trzecich głosów wszystkich członków Zarządu Fundacji.

 3. Zmiana statutu Fundacji, w tym w zakresie zmiany celów Fundacji następuje w drodze uchwały Zarządu podjętej na posiedzeniu, większością dwóch trzecich głosów oddanych.

§ 26

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.

 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd, uchwałą podjętą na posiedzeniu, większością dwóch trzecich głosów oddanych.

§ 27

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o otwarciu likwidacji podejmuje Zarząd uchwałą podjętą na posiedzeniu, większością dwóch trzecich głosów oddanych. Decyzja o otwarciu likwidacji Fundacji może być podjęta wyłącznie w razie zaistnienia przesłanek jej podjęcia określonych przepisami prawa.

 3. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały o otwarciu likwidacji, likwidatorami Fundacji stają się członkowie Zarządu.

 4. Likwidatorzy powinni zakończyć bieżące sprawy Fundacji, ściągnąć wierzytelności, i wypełnić zobowiązania Fundacji.

 5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały jednomyślnej uchwały likwidatorów na rzecz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28

  1. W razie śmierci obu Fundatorów albo utraty przez obu Fundatorów zdolności do czynności prawnych kompetencje zastrzeżone niniejszym Statutem wyłącznie dla Fundatorów należeć będą do Zarządu, o ile Fundatorzy nie wskażą osoby uprawnionej do wykonywania tych kompetencji. Oświadczenie Fundatorów o wskazaniu osoby uprawnionej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Statut został przyjęty dnia ………….

Podpisano: ………